Mär07

Kvaliteedi tagamine

Kvaliteedi tagamine

1. Üldsätted

1.1 MTÜ Tugikeskus Power poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Koolituskeskus Tugikeskus Power (edaspidi koolituskeskus).
1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.
1.3 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning ettevõttes kehtestatud kvaliteedikäsiraamatust.
 

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
2.2 Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud koolituskeskuse kodulehel.
2.3 Koolituskeskuse õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetod;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid.
 

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolituskeskuse Tugikeskus Power poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust. Kõik koolitajad omavad töökogemust õpetataval erialal.
3.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.
 

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Kõik kursused on koolituskeskuse kodulehel olemas.
4.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt selgitamaks välja õppeeesmärgid ja koolitusvajadus. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste alusel.
4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.
4.4 Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond.
4.5 Koolituskeskusel on õppeklassid Tallinnas, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.
4.6 Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjal paberkandjal.
4.7 Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.
4.8 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
4.9 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.
 

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
5.2. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhile ja koolitajatele. Koolitusjuht analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel muudab kursuse sisu, täiendab korraldust või vestleb lektoriga.
5.3. Juhul kui tagasiside lektorile on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse lektori väljavahetamist.