KODUKORD MTÜ Tugikeskus POWER

Vabaühenduste EetikaKoodeks

Aruanne - 2012

Aruanne - 2011

Aruanne - 2010

Aruanne 2010

Aruanne 2011

MTÜ Tugikeskus POWER on asutatud juriidiliselt 2010. aasta aprillis, kuid liikmete vabatahtlik töö erivajadustega (kurtide, füüsilise puudega) inimeste ja teiste abivajajate toetamiseks sai alguse 2004. aastal.

Ühing asub Ida-Virumaal Narva-Jõesuus ja põhiliseks sihtrühmaks on vene keelt ja vene viipekeelt emakeelena kasutavad inimesed, kes ei ole leidnud tööd või on jäänud töötuks majanduskriisi või erivajaduse tagajärjel. Eesmärgiga parandada lõimumist elukestva õppe protsessiga on ühing korraldanud sihtrühma oskusi ja toimetulekut tõstvaid koolitusi, seminare ja teisi ühiseid üritusi. Ühingu visiooniks on toetada sihtrühma enda aktiivsust ja omaalgatusi. Nii on koos sihtrühmaga korrastatud ümbruskonda, pühitsetud ühiselt tähtpäevi ja aidatud ka algatada ning kirjutada projekte tegevuse aktiivsuse tõstmiseks. Partnerina ja teenuse osutajana on ühingu juhatuse liikmed kutsunud sihtrühma esindajaid osalema erinevates LEONARDO Õpirände ja Siirde ning GRUNDTVIG võrgustiku projektides.

Missioon

Tugikeskus Power alates asutamisest aprillis 2010 eesmärgiks on propageerida sotsiaalset sidusust humaansete väärtuste ja tolerantsuse koolituste, konkursside, küsitluste, uuringute, konverentside ja muude tegevuste kaudu. Tegevuste korraldamisel teeb Power koostööd teiste organisatsioonide ja üksikisikutega erinevatel tasanditel. Tegevuspiirkond on Ida-Virumaa, peamiselt Narva-Jõesuu, Narva ja Sillamäe linn. Ühenduse liikmeskonna moodustavad 15 riigikeelt nõrgalt valdavat inimest ja kolmandate riikide kodanikku ning kodakondsuseta isikut, kes üritavad taotleda Eesti kodakondsust. Poweri liikmeteks võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Aktiivselt toetavad ühenduse tegevust riskigruppi kuuluvad (riikeelt mitteoskavad, erivajadustega, töötud) isikud. Tugikeskus Power teeb koostööd puuetega inimeste, tervisehäiretega vanurite ja nende ühendustega, aidates kaasa ühiskonnaga nõrgalt seotud elanike kaasamisele ühiskonnaellu.

Juhatus

Irina Oleinits