Projektid


Erivajadustega inimestele suunatud vabatahtliku töö kvaliteet ja kvalifikatsioon
Quality and Qualification in Volunteering for Disability – QQVD
Koordinaator: Institute for Community Rehabilitation, Kreeka
Partnerid:

L’allegra banderuola Onlus, Itaalia
Syndesmos Apodimon Agioy Konstantinoy, Küpros

Sihtrühm: Vabatahtlikud, erivajadustega inimeste lähedased, sugulased, sõbrad, tuttavad ja teised vabatahtlikust tööst huvitatud inimesed

Projekti eesmärk on propageerida vabatahtlikku tööd, leida läbi erinevate Euroopa riikide partnerite kogemuste vahetuse ja koostöö parimaid võimalusi erinevate erivajadustega inimeste vabatahtlikeks projektideks ja tegevuseks. Tulemuseks on sugulaste, lähedaste ja teiste huvitatud inimeste mittetulunduslike ühenduste moodustamine, kaasamine ja koolitamine tegevuse kvaliteedi ja vabatahtlike kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Projekti kestuseks on planeeritud kaks aastat ja kaasatud on erivajadustega inimeste toetamise kogemusega organisatsioonid.

Projekti tegevuste vormideks on vabatahtliku töö kogemust ja meetodeid tutvustavad esitlused ja analüüs. Iga kohtumise lõpus on kavandatud kokkuvõte ja tulemuste tutvustus kohtumist läbi viiva maa kogemuste ja tingimuste kontekstis.

Olulisemateks tegevussuundadeks on: partnerorganisatsioonides kasutatavate erinevate meetodite võrdlus, parimate praktikate tunnustamine, uute vormide-meetodite ühislooming, vabatahtliku töö kvalifikatsiooni süsteemi loomine, ühistöö kokkuvõtted ja esitlus projekti lõpukonverentsil.

 


EL Elukestva Õppe Programmi Leonardo toetatud
Õpirände projekt
Edukogemus välispraktikalt
Projekti nr. 22-3.3/ 288

Projekti sihtrühmaks on MTÜ Tugikeskus POWER poolt läbiviidava ESF projektis osalevad ja teised pikaajalised töötud, kes on majandussurutise aegu tööta jäänud ja kes on läbinud tööturu- või ümberõppekoolituse, tööharjutuse ja/ või tööpraktika, kuid ei ole veel leidnud kestvalt keerulistes majandustingimustes tööalast rakendust. Sihtrühma spetsiifiliseks probleemideks on enam kui 12 kuu pikkune eemalolek tööst, motivatsiooni langus, vähene eneseusk, kesine keeleoskus - tööandja jaoks mitte just eriti veenev kombinatsioon.

Projekt võimaldas sihtrühma 12 motiveeritumal esindajal (6 osalejal Tallinnast-Harjumaalt ja 6 osalejal Ida-Virumaalt) omandada praktiline töökogemus Saksa tööandja juures, kellel on välispraktikantide, sh. pikajaliste töötute ja ümberõppijate juhendamise kogemus.

Oluliseks eesmärgiks on praktilise töökogemuse saamine valitud erialal ja rahvusvahelistes tingimustes, eneseusu tõtmine konstruktiivse enesekehtestamise kaudu võõras kuid siiski turvalises keskkonnas ja positiivne tagasiside tööandjalt, mh. tunnistuse ja hinnangulehe vormis.

Eesmärkide ehk tulemuste saavutamist toetab osalejate ametialast ümberõpet täiendav praktika ettevalmistus, mis on suunatud osalejate eduka toimetuleku tagamisele tundmatus (töö)keskkonnas.

Eelnevate projektide kogemused on näidanud, et projekti poolt loodavad võimalused koos omandatava Õpirände tunnistuse, hinnangu ja saksa keele oskusega tähendavad osalejate konkurentsivõime tõusu tööturul ning toetavad ka ühiskonna integreerumist.

Praktika toimus Schwerinis Saksamaal 2012. a juulis-augustis ning kestis neli nädalat. Vastuvõtvaks partneriks on Taotleja praktikantide vastuvõtu ja praktika organiseerimise kogemusega SALO Neue Zeiten AG, kes leidis oma koostööpartneritest ettevõtjate seas osalejate erialastele teadmistele ja oskustele kohase praktikaettevõtte - hooldusteenust pakkuva hoolekandeorganisatsiooni Augustenstift.

Praktika lõppedes toimus osalejate ja partnerite koostöös projekti eesmärkide realiseerimise ja praktika tulemuste hindamine ning tutvustamine laiemale avalikkusele http://www.veneportaal.ee/, narvaleht.eu.

Projekt arendas nii Taotleja vähema konkurentsivõimega inimeste tööhõivet ja toimetulekut toetavat tegevust üldiselt kui ka 2010 ja 2011. aastatel Saatva partnerina omandatud õpirände projekti ja rahvusvahelise koostöö kogemusi.


Tehtud projektid:

Aprill kuni August 2010

Pr. „Ei ole üksi ükski maa” koostöös organisatsiooniga MTÜ Kodanikukoolitus.

Aprill 2010

Tallinnas korraldatakse MTÜga LootusPluss esmakordselt ühiskoolitused programmi järgi „Kohanemis- ja toimetulekualane koolitus”.

Aprill 2010

Tallinnas korraldatakse MTÜga Tugi-ja koolituskeskus Usaldus esmakordselt ühiskoolitused programmi järgi „Tööklubi”.

Mai kuni Oktoober 2010

Koostöös MTÜga Töötute Adaptatsioonikeskus viidi Tallinnas läbi koolituskursused projekti järgi „Ettevõtluskoolitus ”.

Juuli 2010

Koostöös ettevõttega Salo Baltic International OÜ korraldati kohtumisi projektist „Leonardo da Vinci” osavõtjatega: MTÜ Tugikeskus POWER töö sisaldas järgmisi ülesandeid:

  • Sotsiaal-psühholoogiline ettevalmistus (lektor-psühholoog)
  • Saksa keele sissejuhatus
  • Viipekeele tõlge
  • Koolituse energiapausid

September 2010

Koostöös organisatsiooniga MTÜ Tugi-ja koolituskeskus Usaldus organiseeriti 3 päeva kestev meeskonnakoolitus laevareisil Tallinn-Stockholm-Tallinn.

September kuni November 2010

Koostöös ettevõttega Salo Baltic International OÜ organiseeriti ja viidi Kohtla- Nõmmel läbi koolituskursused projekti järgi „Tööharjutus”.

Oktoober 2010

Koostöös organisatsiooniga MTÜ Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus korraldati käsitööameti koolituskursuses osalejatele ekskursioon ja tutvumine tööandjate ning õppepraktika läbimise kohaga.

November 2010

Tallinnas korraldatakse MTÜga Tugi-ja koolituskeskus Usaldus esmakordselt ühiskoolitused programmi järgi „Lasnamäe tööklubi”.

Detsember 2010

Koostöös MTÜga EV Koolitus koolitustest lektoritena osavõtmine ja praktika korraldamine Tallinnas lapsehoidja ameti koolituskursuses osalejatele.