Mittetulundusühingu  TUGIKESKUS POWER

 

PÕHIKIRI

 

1. OSAÜHINGU NIMI, ASUKOHT JA AADRESS.

 

1.1. Ühingu nimi on Mittetulundusühingu  TUGIKESKUS POWER

 

1.2. Mittetulundusühingu asukoht on Eesti Vabariik, Karja17-24,  29021Narva-Jõesuu

 

1.3.  Ühing on loodud määramata tähtajaks

 

2.  Mittetulundusühingu eesmärgid ja ülesanded.

 

2.1. Ühing kasutab oma tulusid Põhikirjaga ettenähtud eesmärkide saavutamiseks.

2.2. Ühingu eesmärkideks ja ülesanneteks on:

 

 • Koolitus;
 • Vahendus teenuse osutamine;
 • Rehabilitatsiooni projektide ettevalmistamine ja realiseerimine;
 • Sotsiaalasutuste klientidele sotsiaal-psühholoogilise- ja õigusabi osutamine;
 • Projektide ja programmide ettevalmistamine ja realiseerimine, mis on suunatud tervisehäiretega vanurite ühiskondlikus elus osalemise võimaluste suurendamisele;
 • Seminaride, loengute, õppeprogrammide korraldamine ja läbiviimine vastavalt põhikirjalisele tegevusele;
 • Juriidilised konsultatsioonid ;
 • Tõlke teenused;
 • Lapsehoiu teenused (88911);
 • Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta (88101);
 • Edendab naiste aktiivset osalemist elukestvas õppeprotsessis koolituste, mentorluse ja praktiliste oskuste levitamise  kaudu;
 • Propageerib humaansete väärtuste levikut trükiste, audiovisuaalsete materjalide ettevalmistamise, kirjastamise ja tootmise, küsitluste ja uuringute läbiviimise ning koolituste, konkursside,  konverentside, festivalide  ja teiste ürituste korraldamise kaudu
 • Annab psühholoogilist, juriidilist ja materiaalset tuge abivajavatele ja/või kriisiolukorda sattunud inimestele ja gruppidele;
 • Arendab MTÜ eesmärke toetavat hea- ja majandustegevust, koostööd teiste organisatsioonide ja üksikisikutega kõikidel tasanditel, kogemuste ja informatsiooni vahetamist, osalemist seadusloome kujundamisel.

3. MAJANDUSAASTA.

 

3.1. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

3.2. Majandusaasta lõppedes koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande. Nimetatud aruanded esitab juhatus kinnitamiseks üldkoosolekule hiljemalt 3 kuud alates majandusaasta lõppemisest.

 

4. Ühingu vara ja selle kasutamine.

 

4.1. Ühingu vara koosneb:

 • liikme- ja sihtmaksudest;
 • vabatahtlikest annetustest;
 • sponsorabist;
 • muudest tuludest.

4.2. Kontrolli MTÜ vara ja finantstegevuse üle teostab revisjonikomisjon (revident).

4.3. MTÜ vastutab oma kohustuste põhjal kogu oma varaga.

 

5. MTÜ liikmed.

 

5.1. MTÜ liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab Põhikirja nõuetele.

5.2. Otsuse liikmeks vastuvõtmise kohta teeb juhatus kirjaliku avalduse alusel kuu jooksul alates avalduse esitamisest.

Vastuvõtmisest keeldumise korral võib taotleja nõuda, et küsimust arutataks üldkoosolekul. Üldkoosoleku otsus on lõplik.

5.3. MTÜ liikmelisust üle ei anta.

5.4. MTÜ liikmelisus lõpeb:

 • vabatahtliku väljumise korral esitatud avalduse alusel;
 • ühingu liikme väljaarvamise korral;
 • füüsilise isiku surma või juriidilise isiku likvideerimise korral.

5.5. Isiklikul algatusel võib MTÜ liige lahkuda ainult majandusaasta lõpus.

5.6. Väljaarvamine juhatuse otsuse alusel toimub sel juhul kui ühingu liige ei täida Põhikirja, üldkossoleku või juhatuse sätteid või oma tegevusega tekitab Ühingule moraalset või materiaalset kahju.

5.7. Juhatuse poolt välja arvatud Ühingu liikmel on õigus see otsus vaidlustada üldkoosolekul.

5.8. Ühingu liikmel on õigus:

 • osaleda üldkoosolekutel otsustava hääleõigusega;
 • valida ja olla valitud juht- ja kontrollorganitesse;
 • saada ükskõik millist infot ning juhatuse loal tutvuda MTÜ dokumentidega;
 • kasutada MTÜ vara;
 • taotleda talle materiaalse või muu abi esitamist;
 • väljuda ühingu liikmetest, esitades vastavasisulise avalduse;
 • saada töötasu Ühingus, kui see on ette nähtud üldkoosoleku või juhatuse otsusega.

5.9. Ühingu liige on kohustatud:

 • järgida Põhikirja nõudeid;
 • osaleda üldkoosolekutel;
 • võtta osa MTÜ põhikirjalise tegevusega ettenähtud projektide ettevalmistuses ja teostamises.

5.10. Isik, kelle liikmelisus mittetulundusühingus on peatatud, ei oma õigust MTÜ varale.

 

6. Üldkoosolek.

 

6.1. Ühingu juhtorganiks on selle liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku mitte harvemini kui 1 kord aastas.

6.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 • muudatuste tegemine Põhikirja;
 • MTÜ eesmärgi muutmine;
 • Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 • Otsuse tegemine tehingust juhatuse või ühingu liikmega.

6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

6.4. Juhatus on kohustatud koosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuavad põhjuse äratoomisega vähemalt 1/3 MTÜ liikmetest.

6.5. Üldkoosolekul kokkukutsumisest tuleb teavitada ette mitte hiljemalt kui 10 päeva.

6.6. Üldkoosolek on õiguspädev, kui sellel osaleb 50% + 1 hääl.

6.7. Kui üldkoosolekul puudub kvoorum, siis juhatus kutsub kokku korduva koosoleku ette teavitamisega vähemalt 10 päeva.

6.8. Korduval kokkukutsumisel on üldkoosolekul õigus vastu võtta otsuseid kõikides päevakorda lisatud küsimustes.

6.9. Üldkoosoleku otsuseid võib vastu võtta ilma kokku kutsumata, kui selle poolt on hääletanud kõik MTÜ liikmed kirjalikult.

6.10. Otsus Põhikirja muudatuste kohta loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud häältest.

6.11. Ühingu tegevusala muutmiseks on vaja MTÜ kõikide liikmete nõusolekut.

 

7. Juhatus

 

7.1. Ühingu juhtorganiks on juhatus, mis esindab ja juhib MTÜ.

7.2. Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3)  liikmest.

7.3. Iga juhatuse liikmel on õigus esindada MTÜ kõikides juriidilistes toimingutes.

7.4. Juhatus ei saa teostada tehinguid MTÜ põhivara võõrandamise suhtes ilma üldkoosoleku otsuseta.

7.5. Juhatuse liikme valib üldkoosolek ja võib tagasi kutsuda üldkoosoleku otsusega sõltumata põhjustest.

7.6. Juhatuse liikmed valitakse tähtajaga 5 aastaks.

7.7. Juhatuse liikmel on õigus nõuda kompensatsiooni vajalike kulude katmiseks, mis on tema poolt teostatud oma kohustuste täitmisel.

7.8. Juhatuse istungid toimuvad mitte harvemini kui 1 kord kolme kuu jooksul.

7.9. Juhatus võib otsuseid vastu võtta, kui osales üle poole liikmetest. Juhatuse otsus loetakse vatsuvõetuks, kui selle poolt on hääletanud kõik koosolekul viibivad juhatuse liikmed.

7.10. Juhatuse liige ei osale hääletamises, kui otsus võetakse vastu tema suhtes.

7.11. Juhatuse liikmed, kelle süül on tekitatud kahju ühingu võlausaldajatele, kannavad MTÜ solidaarset vastutust.

 

8. Revisjonikomisjon (revident).

 

8.1. Kontrolli teostamiseks MTÜ finantstegevuse üle valib MTÜ üldkoosolek revisjonikomisjoni (revidendi).

8.2. Juhatuse liige ei saa olla revisjonikomisjoni liige.

8.3. Ühingu tegevuse revisjon viiakse läbi mitte harvemini kui 1 kord aastas.

 

9. Ühingu lõpetamine.

 

9.1. MTÜ lõpetatakse seadusega ettenähtud korras.

9.2. Ühingu lõpetamise korral toimus selle likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed.

9.3. peale kõikide nõuete rahuldamist alles jääv vara jagatakse võrdsetes osades MTÜ liikmeks selle lõpetamise ajal olevate isikute vahel.

9.4. MTÜ dokumendid antakse hoiule ühele likvidaatoritest, kes hoiab dokumente või annab need hoiule arhiivi vastavalt seaduse nõuetele.

 

Põhikirja redaktsioon on kinnitatud 16.oktoobril 2013 üldkoosoleku otsusega.

 

ALLKIRJAD:

 

IrinaOleinits:_______________________________