Jan08

Lapsehoidja

Categories // Tallinn, Erialad, Таллинн

Lapsehoidja

Algus kuupäev - 28.09.2015

Algus - gruppi komplekteerimisel

Maht – 240 tundi

Maksumus – 936

Koht - Pae 19, Tallinn

Õppejõud - Irina Oleinits, Ilya Maksimkin, Anna Suits, Natalja Metelitsa, Olga Rogova

Õppekeel - Vene

Jrk nr Moodulid Kokku tunde Teooria, tunde Praktika ettevõttes, tunde
I. Üldoskuste ja üldteadmiste moodul 34 34  
1.1. Sissejuhatus erialasse 4 4  
1.2. Tööõigus, ülevaade kutsealaga seotud õigusaktidest 8 8  
1.3. Tööalane suhtlemine ja infovahetus, kommunikatsioonivahendite kasutamine 6 6  
1.4. Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid 8 8  
1.5. Lapsehoidja kutseeetika 8 8  
II. Põhioskuste ja põhiteadmiste moodul 130 130  
2.1. Lastekaitse ja sotsiaalhoolekande alused 6 6  
2.2. Pedagoogika 48 48  
2.3. Psühholoogia 36 36  
2.4. Lapse tervishoid 16 16  
2.5. Kodumajandus 8 8  
2.6. Esmaabi 16 16  
III. Erioskuste ja eriteadmiste moodul 16 16  
3.1. Erivajadustega laste hoolekanne ja eripedagoogika alused 16 16  
IV. Praktika moodul     60
4.1 Tutvumispraktika ettevõttes     60
  KOKKU 240    

Registreeri kursustele

 

Lapsehoidja koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu

 • tunneb lapsehoidja kutse-eetikat ning last ja peret puudutavaid õigusakte;
 • loob lapsele turvalise keskkonna;
 • tunneb kodumajapidamise ja olmehügieeni aluseid;
 • toetab lapse kasvu ja arengut, tunneb väärkohtlemise ilminguid;
 • kavandab ja viib läbi eakohaseid päevategevusi, juhendab laste loovtegevusi ja teab nende tähtsust;
 • kujundab lapse hügieeniharjumusi;
 • tunneb tervisliku toitumise põhimõtteid ja koostab laste menüüd;
 • hoiab lapse tervist ja vajadusel põetab teda;
 • osutab vajadusel esmaabi;
 • teeb koostööd lapsevanemaga ja arvestab perekonna väärtushinnangute ja lapsekasvatuse põhimõtetega;
 • tunneb eripedagoogika ja -psühholoogia teoreetilisi aluseid, hoiab erivajadusega last;
 • tunneb lapsehoiuteenusega seotud õigusakte.
 • orienteerub Eesti sotsiaalhoolekandesüstemis ja  lastekaitsesüsteemis;

 

 

Lisa info:

Lapsehoidja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused, vastavalt kutse andmise korrale, näevad ette erialast kursust vähemalt 6 AP (240 akadeemilise tunni) ulatuses, mis sisaldab 160 kontakttundi teoreetilist õpet (s.h 16 tundi esmaabikoolitust) ning 80 tundi juhendatud praktikat.