Jan06

Ettevõtlus

Categories // Tallinn, Erialad, Таллинн

Ettevõtlus

Algus kuupäev - 20.07.2015

Algus - gruppi komplekteerimisel

Maht – 200 tundi

Maksumus – 1140

Koht - Pae 19, Tallinn

Õppejõud - Irina Oleinits (kõrgharidus), Veera Shishova( kõrgharidus),  Sergei Issajev (kõrgharidus)

Õppekeel - Vene

Moodulid Kokku tunde
1.Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused. Äriseadus ja selle nõuded. Ettevõtlusvormid, nende erinevused.  
2.Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine.  
3.Toode ja turundus.  
4.Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.  
5.Raamatupidamise põhialused. Maksunduse alused, maksustamine.  
6.Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt).  
7.Tööõigus ja lepingulised suhted.  
8.Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes.  
KOKKU 200

Registreeri kursustele

Ettevõtluse koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • tunneb ettevõtlusvorme ja teab nende valiku põhimõtteid;
  • oskab hinnata ettevõtte loomise võimalikkust ja potentsiaali;
  • valib ja analüüsib äriideed;
  • tunneb maksunduse ja raamatupidamise aluseid;
  • oskab taotleda finantseeringuid erinevatest finantsasutustest ja fondidest;
  • teab, mis tegurid kaasnevad töökohtade loomisega;
  • tunneb tootearenduse põhimõtteid;
  • tunneb tööohutuse ja töötervishoiu põhimõtteid;
  • prognoosib äriplaani rakendamisega kaasnevaid tulusid-kulusid.