Jan16

Hooldustöötaja

Categories // Tallinn, Erialad, Таллинн

Hooldustöötaja

Algus kuupäev - 21.09.2015

Algus - gruppi komplekteerimisel

Maht – 250 tundi

Maksumus – 1025

Koht - Pae 19, Tallinn

Õppejõud - Irina Oleinits, Ilya Maksimkin, Anna Suits, Natalja Metelitsa

Õppekeel - Vene

 

 

Jrk nr Moodulid Kokku tunde Teooria, tunde Praktika ettevõttes, tunde
I. Üldoskuste ja üldteadmiste moodul 46 46  
1.1. Sissejuhatus erialasse, hooldustöötaja kutsestandart, kutseeksam. 8 8  
1.2. Tööõigus, ülevaade kutsealaga seotud õigusaktidest. 8 8  
1.3. Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid. 8 8  
1.4. Hooldustöötaja kutseeetika. 10 10  
1.5. Oma töö korraldamine, tööplaanide koostamine. Tööpäeva planeerimine. Töökogemuse ja kutseoskuste kasutamine. Osalemine meeskonnatöös. Läbipõlemine. 12 12  
II. Põhioskuste ja põhiteadmiste moodul 144 144  
2.1. Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine, säilitamine ja suhtlemine. 16 16  
2.2. Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine 38 38  
2.3. Abivajaja toimetulek. Seadusandlus ja hoolekanne. Sotsiaalteenused. Esmaabi 42 42  
2.4. Abivajaja abistamine elamistoimingutes. Ergonoomika. Abivajaja abistamine majapidamistöödel ja eluaseme korrastamisel. 48 48  
III. Praktika moodul     60
3.1. Tutvumispraktika ettevõttes     60
  KOKKU 250    

Registreeri kursustele

 

Hooldustöötaja koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • tegeleb abivajaja probleemidega järgides kutse-eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid;
  • hindab abivajaja suutlikkust oma suhtlusvõrgustikuga suhelda, vajadusel abistab suhtlusel ja aitab säilitada suhteid;
  • arvestab abivajaja tervislikku seisundit ja toimetulekut füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonnaga suheldes;
  • arvestab abivajaduse ulatust ja muutusi lähtuvalt abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest;
  • korraldab ja võimalusel kohandab vastavalt abivajaja seisundile ja vajadustele turvalise keskkonna;
  • abistab ja toetab abivajajat igapäevaelu korraldamisel ja tema vajaduste rahuldamisel, lähtudes abivajaja seisundist ning säästes ennast ja keskkonda;
  • märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;
  • valib suhtlemisviisi vastavalt abivajajale;
  • kasutab erinevaid võimalusi infootsinguks ja kommunikatsiooniks.